web analytics

Personas datu apstrāde

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Saturs

1. Ievads 
2. Kontaktinformācija – pārzinis un jautājumu uzdošanai
1) Personas datu apstrādes pārzinis
2) Kontaktinformācija jautājumiem
3. Kādus personas datus Mēs apstrādājam
1) Klienti
2) Mārketings
3) Videonovērošana
4) Potenciālie darbinieki
4. Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas
5. Cik ilgi dati tiek glabāti
6. Jūsu tiesības
1) piekļūt personas datiem
2) labot personas datus
3) atsaukt savu piekrišanu
4) iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi
5) prasīt izdzēst personas datus
6) lūgt pārnest Jūsu personas datus
7) iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi
7. Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

1. Ievads

SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””, reģistrācijas numurs 40003590284 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājis šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:
• kādēļ Mēs apstrādājam fizisko personu datus;
• kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus;
• kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus Mēs apstrādājam.

Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, panākt, ka Mūsu veiktā personu datu apstrāde ir caurspīdīga, pārredzama un godprātīga.

Šī atruna attiecas:
a) gan uz datiem, kurus mums ir iesniegusi pati fiziskā persona,
b) gan arī datiem, ko iegūstam no citiem avotiem.

Lai uzzinātu vairāk par Mūsu veiktajām fizisko personu datu apstrādes darbībām aicinām iepazīties ar tām Paziņojuma par personas datu apstrādi nodaļām, kuras būtu attiecināmas tieši uz Jums.

2. Kontaktinformācija – pārzinis un jautājumu uzdošanai

1) Personas datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””
Reģistrācijas numurs: 40003590284
Juridiskā adrese: Ceriņu iela 22, Jūrmala, LV2015

2) Kontaktinformācija jautājumiem

Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Paziņojumu par personas datu apstrādi vai arī par to kādēļ un kā Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam kontaktēties ar viesnīcas recepciju pa tālruni + 371 67878900 vai e-pastu: info@kurshihotel.lv 

3. Kādus personas datus Mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:
• iegūta Jūsu piekrišana;
• Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
• līguma noslēgšanai vai izpildei;
• tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos Mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu ņemiet vērā, ka Mēs nodosim Jūsu personas datus trešajām personām tikai tad, ja:
a) Mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu
personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi;
b) Mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādi un juridiskiem pamatiem lūdzam skatīt zemāk to sadaļu, kas attiecas uz Jums.

1) Klienti

• Pirkumi un pakalpojumi

Katru reizi, kad Jūs:
a) vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums
b) vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums,
Mēs apstrādājam Jūsu datus, kas nepieciešami, lai varētu tikt veikts pirkums vai saņemts pakalpojums.

Šāda Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, jo starp Jums un Mums veidojas līgumiskās attiecības – preču pirkums vai pakalpojumu sniegšana.

• Patērētāju tiesības

Mēs apstrādājam personas datus arī, lai tiktu realizētas patērētāju tiesības, piemēram, lai izskatītu Mūsu pircēju un pasūtītāju sūdzības saistībā ar viņu iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem.

Šādas Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir tiesību normās paredzēto pienākumu izpilde.

2) Mārketings

• Datu apstrāde un komerciālie paziņojumi

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mārketinga aktivitātes, piemēram, informētu Jūs par Mūsu piedāvājumiem.

Šādas Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, t.i. veikt savu preču mārketinga aktivitātes.
Tomēr, neskatoties uz to, ka personas datu apstrādes pamatā ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, lai Mēs varētu Jums minēto informāciju sniegt, Mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana, t.i. Jūsu piekrišana, ka Jūs piekrītat saņemt no Mums komerciālos paziņojumus.

Piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus Jūs varat Mums sniegt:
a) aizpildot un iesniedzot Mums attiecīgu anketu Mūsu tirdzniecības vietās vai
b) aizpildot attiecīgu anketu Mūsu interneta mājas lapā – www.kurshihotel.lv

3) Videonovērošana

Mūsu tirdzniecības vietās un citos Mūsu objektos Mēs veicam videonovērošanu.

Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī saistībā ar īpašuma aizsardzību, kas attiecīgi ir Mūsu tiesiskais (leģitīmais) mērķis.

4) Potenciālie darbinieki

Mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, lai izvērtētu potenciālo darbinieku kandidatūras un veiktu kandidātu atlasi.

Potenciālo darbinieku atlase tiek veikta ar mērķi atrast Mums piemērotāko darbinieku, tādēļ šādā gadījumā Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses t.i. veikt darbinieku izvēli, lai nodrošinātu Uzņēmuma darbību.

4. Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas

Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i. SIA “Nekustamie īpašumi “Kurši””
Jūsu personas datus Mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:
1) personas datu apstrādātājiem, kuri:
a) sniedz Mums pakalpojumus vai
b) kuri ir Mūsu sadarbības partneri un sniedz Jums pakalpojumus vai pārdod preces.
2) citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai Mēs varētu nodrošināt Mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.
Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs un netiek nodoti ārpus tām.
3) trešajām personām:
a) Mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izvietots arī trešo personu saturs. Atlasot šāda veida saturu, Mēs nepieciešamajā apjomā nododam Jūsu datus attiecīgajai trešajai personai (piemēram, informāciju, ka konkrētu piedāvājumu atradāt Mūsu tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, kuru Jūs jau sniedzāt Mūsu tīmekļa vietnei);
b) Atlasot saiti uz piedāvājumu vai aktivizējot sociālā tīkla spraudni, var gadīties, ka Jūsu personiskie dati tiek nodoti valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kas Eiropas Savienības izpratnē nenodrošina Eiropas Savienības standartiem atbilstošu “pietiekamu datu aizsardzību” personisko datu apstrādes laikā. Lūdzu, ņemiet to vērā, pirms izvēlieties atvērt saiti vai aktivizēt sociālo tīklu spraudni, tādējādi uzsākot savu personisko datu pārraidi.

5. Cik ilgi dati tiek glabāti
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr Mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi Mums saistoši nosacījumi.
Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt, piemēram, šādi apstākļi:
a) tiesību normās noteiktā kārtība, kādā Mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
b) pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
c) kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.
Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai citādāk.

6. Jūsu tiesības
Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem:
1) piekļūt personas datiem
Jums ir tiesības lūgt Mums:
a) sniegt Jums informāciju par to vai Mēs apstrādātajam Jūsu personas datus un
b) lūgt piekļuvi saviem personas datiem.
Lai nodrošinātu piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties pie Mūsu kontaktpersonas – norādīta Paziņojuma par personas datu apstrādi 2.sadaļas 2.punktā.
2) labot personas datus
Ja uzskatāt, ka Mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši un vēlaties savus personas datus atjaunot vai izlabot, Jūs varat to izdarīt:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

3) atsaukt savu piekrišanu
Ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.
Lai atsauktu savu piekrišanu, Jūs varat to izdarīt:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties viesnīcā (pie administratora).
Papildus iepriekš minētajiem veidiem, atsaukt Jūsu piekrišanu Mums nosūtīt Jums Mūsu komerciālos paziņojumus Jūs varat arī:
a) Mūsu interneta mājas lapā www.kurshihotel.lv
b) veicot saņemtajā e-pastā vai telefona īsziņā norādītās darbības.

4) iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi
Ja Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz savām tiesiskajām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret Mūsu veikto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā, Jūs varat to izdarīt:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.
Saņemot Jūsu iebildumus par Mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz Mūsu tiesiskajām interesēm, Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, izņemot ja Mēs varam pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām Mūsu tiesiskajām interesēm vai Mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.
Ja Jūs uzskatāt, ka Mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai Mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska un citos apstākļos, Jūs varat lūgt ierobežot Mūsu veikto personas datu apstrādi. Jūs varat to izdarīt:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

5) prasīt izdzēst personas datus
Ja Jūs uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Jūs varat to izdarīt:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad Mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem.
6) lūgt pārnest Jūsu personas datus
Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam. Iesniegtu mums šādu lūgumu, Jūs varat:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

7) iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi
Ja uzskatāt, ka Mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Mums:
a) nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
b) personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.
Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.
Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:
a) nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv
b) vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

7. Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība
Paziņojums par privātās personas datu apstrādi ir pieejams:
a) Mūsu interneta mājas lapā: www.kurshihotel.lv
b) Mūsu tirdzniecības vietās.
Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem:
a) Mūsu interneta mājas lapā;
b) Tirdzniecības vietās;
c) Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi, vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru;
d) Citā veidā.

Paziņojums par personas datu apstrādi stājas spēkā 2018.gada 26.novembrī.